SSC Result 2018-2019

Rank Name of the Student Percentage

1st ANSARI MOHAMMED ZAID 90.20

2nd TARE SACHIT YATIN 90.40

3rd PATIL SWARAJ CHANDAN 90.20

3rd THAKUR KRUPA YOGESH 90.20

HSC Result 2018-2019

Science Stream

Rank Name of the Student Percentage

1st Mast. Vinayak Ramprakash Tripathi 90.00

2nd Miss. Reena Kanhaya Prasad 88.31

3rd Miss. Bhagyasha Nitin Patil 86.92


Commerce Stream

Rank Name of the Student Percentage

1st Miss. Nazish Zubair khan 90.46

2nd Miss. Bhagyashri Nilesh patil 90.31

3rd Mast. Ashish Baijnath Chaubey 89.54